O škole

Založení školy a její předválečná léta

V roce 1920 se obecní zastupitelstvo Žimrovic rozhodlo, že v obci vystaví novou školu. 12. dubna 1921 byly vypracovány a schváleny plány a stavba školy v Žimrovicích byla 15. června zadána Tomáši Klimkovi z Kylešovic.

Základní škola Žimrovice byla slavnostně otevřena 20. srpna 1922. Do té doby žimrovické děti navštěvovaly nevyhovující malou školu, která stála na návsi (dnešní pošta). Stavbu nové školní budovy financovala obec a z části se na novostavbu vybralo z dobrovolných darů občanů Žimrovic. Celkový náklad na stavbu školy dosáhl 540 962 Kč, o 230 tisíc Kč více, než předpokládal projekt.

Původní návrhy uvažovaly o škole se dvěma třídami a bytem pro učitele. Protože se finančních prostředků v té době nesešlo dostatečné množství, zůstalo jen u budovy s třídami. Učitelský byt nebyl již nikdy později realizován.

První školní rok 1922/23 v nové národní škole navštěvovalo 106 dětí. Řídícím učitelem byl ustanoven Jan Urbánek. Škola se stala až do okupace českým kulturním střediskem, organizovala různé oslavy a přednášky pro veřejnost.

Léta válečná přinesla škole podobný osud jako jiným českým školám v republice. Dne 10. října 1938 byla obec okupována německým vojskem a o osm dnů později byla česká škola v Žimrovicích uzavřena. S tímto obdobím je spojeno jméno učitele Josefa Fabiána, který až do okupace aktivně působil na škole, posléze byl ze služby propuštěn a při průchodu fronty na konci války tragicky zahynul.

Poválečná historie školy

Při příležitosti oslav osvobození Žimrovic dne 3. května 1947 byla tomuto učiteli odhalena na chodbě školy pamětní deska.

Po válce nastoupil na místo ředitele Jan Tomšík, který se velkou měrou zasloužil o opravu silně poškozené školní budovy. Od roku 1957 školu řídil Rudolf Škrobánek, který kvůli svému náboženskému přesvědčení musel po pěti letech školu opustit. V roce 1963 nastupuje na uvolněné místo Stanislav Vavrečka. V té době už byla ve škole zřízena školní jídelna a od září roku 1971 při škole začíná pracovat školní družina. V roce 1978 nastupuje na dlouhé období až do roku 2000 na místo ředitelky školy Šárka Gebauerová. Ve školním roce 1999/2000 budova školy prošla náročnou a velmi zdařilou generální opravou, při které se dbalo na historický ráz budovy.

Současnost

V letech 2000-2020 ve škole působil ředitel David Šrom. Za jeho působení prošla školní zahrada i interiér školy významnou přeměnou. Podle návrhu pražského výtvarníka a architekta Miroslava Pacnera byl realizován projekt Zahrada poznání a hry.