O škole

Naše škola je školou málotřídní, poskytuje vzdělání dětem prvního stupně ZŠ. Vyučování probíhá ve dvou třídách. V každé z nich se vzdělávají žáci dvou různých ročníků. I když by se toto spojení mohlo zdát jako nevýhodné, společná výuka dětí různých věkových kategorií může být přínosem. Starší žáci poskytují pomoc mladším, mladší se tak alespoň nenudí a zároveň mohou nasávat nové vědomosti od starších spolužáků. Děti se učí vzájemné spolupráci, toleranci, soudržnosti a empatii. Nižší počet žáků ve třídách umožňuje pedagogům více se dětem věnovat a uplatňovat individuální přístup ve výuce.

Třída

Třídy jsou moderně vybaveny počítači, interaktivní tabulí a výškově stavitelným žákovským nábytkem. V každé třídě je k dispozici knihovna a také čtenářský či relaxační koutek.

Samostatné oddělení školní družiny rozdělují dvě místnosti, které zajišťují dětem prostor pro zájmovou činnost i odpočinek.

Ke škole patří také přilehlá budova s Badatelnou. V přízemí je zařízena dílna s pracovními ponky a nářadím, nechybí místo pro hrnčířský kruh a keramickou vypalovací pec, v prvním patře se nachází přírodovědná učebna, vybavená mikroskopy a dalšími pomůckami pro provádění různých pokusů a zkoumání prostředí kolem nás.

Dílna

Nedílnou součástí školy je rozlehlá a členitá zahrada, která je nejen místem určeným k relaxaci a hrám. Vybudované prvky přírodní zahrady pomáhají pedagogům naplňovat cíle environmentálního vzdělávání a umožňují realizovat venkovní výuku přírodovědných i jiných předmětů v průběhu celého roku. Kamenný amfiteátr či zahradní chlebová pec vybízejí k vzájemnému setkávání žáků, rodičů a učitelů.

Prostředí školní budovy a celého areálu nabízí velmi příjemné zázemí pro činnosti dětí i práci zaměstnanců.

Děti se zapojují do různých žákovských soutěží a olympiád. Pořádáme také soutěže a akce v rámci školy, např. letní olympiádu, dopravní soutěž, maškarní karneval atd. Ve spolupráci s Klubem rodičů organizujeme akce pro děti, rodiče i veřejnost, např. Dýňovou slavnost, Vánoční jarmark, Mikulášskou besídku atd.

Kamenný amfiteátr ohniště
Zahrada dýňová slavnost

Klademe důraz na prevenci rizikových projevů chování. Využíváme programy organizované např. Policií ČR, ale zapojujeme se také do akcí a soutěží z oblasti bezpečného využívání digitálních technologií, internetu a sociálních sítí. V rámci třídnických hodin podporujeme příznivé klima ve třídách.

Vedeme děti k sebehodnocení získaných vědomostí a dovedností a pokoušíme se je směrovat k vlastnímu rozvoji. V naší škole se snažíme o vytváření přátelského, inspirujícího a tvořivého prostředí. Věříme, že zkušenosti a vzpomínky na školu si děti ponesou po celý život, na který je společně připravujeme.