5. ročník

Třída II. (4. a 5. ročník)
Třídní učitel: Mgr. Jan Volf
Telefon: 739 302 036
E-mail: reditel@zszimrovice.cz

Týdenní plán 27.6.-30.6.

Český jazyk

  • číslovky, příslovce
  • pracovní postup
  • opakování probraného učiva

Matematika

  • opakování

Informatika

  • opakování

Anglický jazyk

  • přítomný čas prostý kladné a záporné tvary, otázka
  • opakování a procvičování probraného učiva

Vlastivěda

  • shrnutí učiva o Evropě
  • shrnutí dějepisného učiva

Přírodověda

  • shrnutí učiva