5. ročník

Třída II. (4. a 5. ročník)
Třídní učitel: Mgr. Jan Volf
Telefon: 739 302 036
E-mail: reditel@zszimrovice.cz

Týdenní plán 22.11.-26.11.

Český jazyk

 • předložky s, z, se, ze opakování
 • předpony ob-, o-, v-, předložky v, ve; skupiny bě-bje, vě-vje, pě, mě-mně, uč. 38-40, PS 21-22
 • dělení slov na konci řádku, uč. 41, PS 23
 • opakování probraného učiva, uč 43-44, PS 24

Matematika

 • Rovnice a nerovnice
 • Souřadnice bodů
 • Kružnice a kruh
 • učebnice str. 39-45
 • pracovní sešit str. 40-43

Informatika

Anglický jazyk

 • English across the curriculum, uč. 13
 • project: my life, uč. 15
 • friends and family 2A uč. 16-17, PS 12-14
 • zdokonalujeme poslech, čtení, porozumění, orientaci a vyhledávání informací v jednoduchém textu

Vlastivěda

 • kraje ČR – Ústecký, Liberecký, Karlovarský
 • práce s mapou, slepé mapy

Přírodověda

 • elektrická energie uč. 19-22
 • půda, uč. 23-24
 • opakování probraného učiva
 • úvod do kapitoly Člověk a vesmír uč. 25-26