2. ročník

Třída I. (1. a 2. ročník)
Třídní učitelka: Mgr. Alexandra Kořízková
Telefon: 603 891 784
E-mail: korizkova@zszimrovice.cz

Týdenní plán 18.1.-22.1.

Český jazyk

 • skupiny bě, pě, vě
 • učebnice str. 60-63
 • pracovní sešit str. 38
 • pracovní list- procvičování slabik bě, pě, vě
 • sloh: seřazení vět podle posloupnosti
 • Písanka: přepis a opis slov, č.1. str. 32, č.2. str. 1
 • čtení na pokračování z knihy A. Lindgrenová: Já chci taky do školy
 • práce s básní: J. Žáček: Eskymácká abeceda

Matematika

 • počítání v oboru 0-100
 • slovní úlohy
 • sčítání a a odčítání bez přechodu desítky
 • orientace v prostoru
 • pracovní sešit str. 26-29( kromě písemného odčítání)
 • geometrie: přímka- rýsování
 • pracovní sešit str. 25

Prvouka

 • dny v týdnu- opakování
 • hodiny, měření času
 • učebnice str. 39
 • pracovní sešit str. 39
 • pracovní list- hodiny

Anglický jazyk

 • opakování slovní zásoby: lekce 1-4
 • práce s otázkou How old are you?
 • učebnice str. 26-27
 • pracovní list- procvičení barev a číslic