4. ročník

Třída II. (4. a 5. ročník)
Třídní učitelka: Mgr. Olga Pavelková
E-mail: pavelkova@zszimrovice.cz

Týdenní plán 18.9.-24.9.

Český jazyk

 • nauka o slově, význam slov, slova jednoznačná a mnohoznačná
 • uč 9-10, PS1 6-7
 • slova protikladná, souznačná; nadřazená, podřazená, souřadná; spisovná a nespisovná
 • uč 11-13, PS 8-10
 • orientace v textu
 • uč 8, PS 5

Matematika

 • Orientace na číselné ose, porovnávání čísel, zaokrouhlování čísel
 • Pamětné sčítání a odčítání
 • Bod, přímka, polopřímka, úsečka
 • Vzájemná poloha bodu a přímky

Informatika

 • Seznámení s grafickým editorem (Malování ve Windows)

Anglický jazyk

 • anglická abeceda, hláskování slov
 • hudební nástroje
 • uč + PS 4-5
 • sports time
 • uč + PS 6-7

Vlastivěda

 • zeměpisná část
 • hlavní město Praha a Středočeský kraj
 • uč 7, 46, 47
 • Moravskoslezský kraj
 • uč 21-22, 47, 53
 • Putování s čápem Igorem

Přírodověda

 • živá příroda – houby, vlastnosti rostlin
 • uč 6-9
 • rostliny, dělení a stavba těla
 • uč 10-14