4. ročník

Třída II. (4. a 5. ročník)
Třídní učitel: Mgr. Jan Volf
Telefon: 739 302 036
E-mail: reditel@zszimrovice.cz

Týdenní plán 11.10.-15.10.

Český jazyk

 • stavba slova: kořen, předpona, přípona
 • psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě
 • uč. 19-21, PS 14-17
 • sloh – pracovní postup uč. 15. PS 12

Matematika

 • Dělení se zbytkem
 • Písemné násobení
 • Vzájemná poloha přímek v rovině, rovnoběžky a kolmice
 • učebnice str. 17-19
 • pracovní sešit str. 7-8

Informatika

 • Zapnutí a vypnutí počítače, uživatelský účet
 • Součásti počítače, digitální zařízení

Anglický jazyk

 • rozhovory, reakce na otázky, procvičování slovní zásoby
 • počítáme do 20, uč. 10-11, PS 10-11
 • orientujeme se v místnosti, plníme jednoduché pokyny, uč. 12-13, PS 12-13

Vlastivěda

 • rozdělujeme dějiny do historických období
 • malá kapitola o čase, uč. 4, PS 4
 • české země v pravěku, uč. 5-8, PS 5-7
 • pracujeme s časovou osou

Přírodověda

 • stavba těla rostlin, jejich rozmnožování
 • dělení rostlin podle růstu a podle užitku pro člověka
 • uč. 12-14