Zápis do mateřské školy

26. 5. 2021

Rozhodnutí o přijetí do MŠ


Ředitel Základní školy a Mateřské školy Žimrovice vyhlašuje zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.
Zápis proběhne v období 2. května – 16. května 2021.

Pro děti, které do 31.8.2021 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2021 předškolní vzdělávání povinné dle § 34 a) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Rodič může požádat o individuální vzdělávání dítěte dle § 34 b) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Podání žádosti o přijetí

Žádost o přijetí (včetně příloh) je možné doručit těmito způsoby:

ve dnech 5. a 6. května 2021 v době od 9:00 do 14:30 hodin

  • osobním podáním v mateřské škole

od 2. května do 16. května 2021

  • do datové schránky školy
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou

Přílohy k žádosti o přijetí

  • evidenční list dítěte (včetně vyjádření lékaře)
  • kopie rodného listu dítěte
  • doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)

Na výzvu je zákonný zástupce povinen doložit průkaz totožnosti.

Dokumenty k zápisu jsou ke stažení na této stránce nebo si je můžete vyzvednout v mateřské škole v průběhu měsíce dubna.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitel Mateřské školy Žimrovice stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

KritériumBody
1Trvalý pobyt dítěte ze spádové oblasti (školského obvodu)6
2Trvalý pobyt dítěte mimo spádovou oblast (mimo školský obvod)1
3Věk dítěte – 4 roky a více k 31.8.20216
4Věk dítěte – 3 roky k 31.8.20213
5Věk dítěte – 2 roky k 31.8.20211
6Starší sourozenec již navštěvuje MŠ Žimrovice1

Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria. Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se stejným počtem bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší).

Školský obvod Mateřské školy Žimrovice tvoří tyto části města – katastrální území Žimrovice, Domoradovice, Filipovice.

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

  • Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad (potvrzení na evidenčním listu), že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
  • Dítě mladší 3 let věku lze k předškolnímu vzdělání přijmout pouze při splnění následujících podmínek: Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělání, jehož cíle jsou vymezeny v §33 zákona č. 561/2004, z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče. Dítě mladší 3 let, které by bylo přijato k předškolnímu vzdělání, musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým vzdělávacím programem a Školním vzdělávacím programem dané MŠ, stává se dítětem MŠ se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími. Musí zvládnout hygienické návyky. Ve třídě musí být u tak malého dítěte zajištěna bezpečnost dítěte i bezpečnost všech dětí.

(Děti mladší 3 let jsou zpravidla přijímány do MŠ pouze v případě volné kapacity).

Dokumenty ke stažení