Zápis do mateřské školy

26. 5. 2021

Rozhodnutí o přijetí do MŠ


Ředitel Základní školy a Mateřské školy Žimrovice vyhlašuje zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.
Zápis proběhne v období 2. května – 16. května 2021.

Pro děti, které do 31.8.2021 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2021 předškolní vzdělávání povinné dle § 34 a) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Rodič může požádat o individuální vzdělávání dítěte dle § 34 b) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Podání žádosti o přijetí

Žádost o přijetí (včetně příloh) je možné doručit těmito způsoby:

ve dnech 5. a 6. května 2021 v době od 9:00 do 14:30 hodin

  • osobním podáním v mateřské škole

od 2. května do 16. května 2021

  • do datové schránky školy
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou

Přílohy k žádosti o přijetí

  • evidenční list dítěte (včetně vyjádření lékaře)
  • kopie rodného listu dítěte
  • doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)

Na výzvu je zákonný zástupce povinen doložit průkaz totožnosti.

Dokumenty k zápisu jsou ke stažení na této stránce nebo si je můžete vyzvednout v mateřské škole v průběhu měsíce dubna.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitel Mateřské školy Žimrovice stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

KritériumBody
1Trvalý pobyt dítěte ze spádové oblasti (školského obvodu)6
2Trvalý pobyt dítěte mimo spádovou oblast (mimo školský obvod)1
3Věk dítěte – 4 roky a více k 31.8.20216
4Věk dítěte – 3 roky k 31.8.20213
5Věk dítěte – 2 roky k 31.8.20211
6Starší sourozenec již navštěvuje MŠ Žimrovice1

Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria. Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se stejným počtem bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší).

Školský obvod Mateřské školy Žimrovice tvoří tyto části města – katastrální území Žimrovice, Domoradovice, Filipovice.

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

  • Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad (potvrzení na evidenčním listu), že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
  • Dítě mladší 3 let věku lze k předškolnímu vzdělání přijmout pouze při splnění následujících podmínek: Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělání, jehož cíle jsou vymezeny v §33 zákona č. 561/2004, z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče. Dítě mladší 3 let, které by bylo přijato k předškolnímu vzdělání, musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým vzdělávacím programem a Školním vzdělávacím programem dané MŠ, stává se dítětem MŠ se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími. Musí zvládnout hygienické návyky. Ve třídě musí být u tak malého dítěte zajištěna bezpečnost dítěte i bezpečnost všech dětí.

(Děti mladší 3 let jsou zpravidla přijímány do MŠ pouze v případě volné kapacity).

Dokumenty ke stažení

Pálení čarodějnic

12. 5. 2021

Již staří Keltové zapalovali v noci na přelomu dubna a května velké ohně, protože věřili, že plameny mají nadpřirozené očistné účinky. Kolem zapálených ohňů tancovali až do vysílení, přeskakovali je a tyto činnosti jim měly přinést pevné zdraví, měly je očistit od zlého.

My jsme si ve škole tento den připomněli také. Ráno se děti sešly v maskách čarodějnic a čarodějů. Poté jsme si ve třídách povídali o tomto zvyku a vypracovali čarodějnické pracovní listy. Když se počasí umoudřilo, vyšli jsme na školní zahradu. Paní vychovatelka připravila pro děti spoustu her, nechybělo také házení koštětem a přeskakování přes kopu listí, která představovala ohniště.

pálení čarodějnic

Den Země

12. 5. 2021

Den Země je celosvětová každoroční událost, která je zaměřena na propagaci a podporu životního prostředí. Slaví se 22. dubna již od roku 1970.

I naše škola se jako každý rok zapojila do této smysluplné akce. Po celý týden probíhaly ve třídách besedy a aktivity zaměřené na téma ochrany životního prostředí. Snažili jsme se s dětmi vymýšlet různé cesty, jak může každý z nás ovlivnit životní prostředí a snížit svou ekologickou stopu.

Jelikož je z naší školy do přírody opravdu kousek, vydali jsme se na přírodovědnou vycházku. Po cestě jsme plnili úkoly, související s ekologickými aktivitami a také jsme pozorovali jarní přírodu. Vyšlo nám opravdu nádherné počasí. V přírodě se stále něco děje a my jsme rádi, že můžeme být u toho.

den země

Kamínková výzva

12. 5. 2021

Po dobu distanční výuky se mohly děti naší školy zapojit do akce „Kamínková výzva“. Úkolem bylo vytvořit vzpomínkový kamínek, který by připomínal dobu distanční výuky a také spojoval kolektiv dětí naší školy při společné tvorbě v době, kdy se nemohly ve škole setkávat.

Nejprve děti hledaly vhodné kamínky po okolí, poté vytvářely nádherné motivy zvířat, pohádkových postav i velikonoční motivy. Hotové kamínky umisťovaly na naší školní zahradě.

Při návštěvách zahrady se zabavily hledáním kamínků od spolužáků. Některé kamínky našly své místo v dutinách stromů, v keřích nebo u potůčku.

Do výzvy se zapojily téměř všechny děti naší školy. Vznikla tak krásná díla, která budou zdobit naši zahradu po dlouhou dobu.

kamínková výzva

Velikonoční kvíz

12. 5. 2021

Do letošních Velikonoc zasáhla distanční výuka. Proto jsme pro děti uspořádali „Velikonoční kvíz“ na školní zahradě. Kvízu se mohly zúčastnit všechny děti po dobu téměř dvou týdnů.

Na zahradě byla rozmístěna stanoviště, na kterých děti plnily různé úkoly, při nichž si zopakovaly matematiku, český jazyk i angličtinu, vše samozřejmě s velikonoční tématikou. Kvíz obsahoval úkoly ve dvou stupních obtížnosti, proto si každý mohl zvolit to, co mu vyhovuje a na co si troufá.

Účast dětí byla opravdu velká a úspěšnost v kvízu také. Po návratu do školních lavic byly všechny děti odměněny. Z první třídy byl navíc vylosován Filip Benda a z druhé třídy Sofie Kowalová. Losování se zúčastnili všichni, cenila se zejména účast v soutěži.

Jsme rádi, že si naše děti našly čas a hlavně chuť si zasoutěžit a oprášit své vědomosti.

velikonoční kvíz

Úspěšné malířky

12. 5. 2021

Děti z první a druhé třídy se zúčastnily výtvarné soutěže Evropa ve škole pořádané SVČ Korunka v Ostravě. Ve školním kole byly vybrány práce Emmy Pelcové, Sabiny Warzelové a Klaudie Blažkové, které postoupily do krajského kola.

V krajském kole byly úspěšné hned dvě naše žačky. Klaudinka Blažková se umístila na 2. místě s obrázkem, který se nazýval „Robot, který zachraňuje lidi ve vesmíru“. Na 3. místě se umístila Sabinka Warzelová s obrázkem s názvem „Robot- kamarád, který pomáhá recyklovat“.

Dívkám moc gratulujeme a přejeme, ať se jim i nadále daří vytvářet krásná díla!