Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis

Podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitel Základní školy a Mateřské školy Žimrovice zápis dětí do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2024/2025.

Zápis proběhne ve čtvrtek 4. dubna 2024 v době od 13:30 do 16:00 v budově Základní školy Žimrovice.

Zapisovány budou děti, které do 31. 8. 2024 dovrší šestý rok věku, tj. děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, a děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

Při zápisu předloží rodiče (zákonní zástupci) rodný list dítěte a občanský průkaz (doklad totožnosti). Děti, které se nebudou moci dostavit k zápisu ve stanoveném termínu, budou zapsány v náhradním termínu dle individuální domluvy.

Žádost o přijetí

Kritéria pro přijetí

  • Do školy jsou přednostně přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy a Mateřské školy Žimrovice.
  • Děti z jiných školských obvodů budou přijaty, pokud to umožní kapacita školy.
  • Do 1. ročníku ZŠ je možné pro školní rok 2024/2025 přijmout 10 uchazečů.

Žádost o odklad

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost zákonných zástupců doložena potřebnými přílohami.

Přílohy k žádosti o odklad

  • doporučení školského poradenského zařízení
  • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
  • kopie rodného listu dítěte

Další informace

Jak správně psát