Ekoaktivity

Od roku 2000 se naše škola aktivně zapojuje do aktivit s environmentální tematikou. Naše prvopočáteční snažení započalo projektem Škola v lese a les ve škole, v rámci kterého v roce 2001 škola získala 7. místo v republikové soutěži mezi 500 přihlášenými subjekty. Od roku 2003 jsme přihlášeni do projektu Ekoškola. Již v roce 2004 jsme získali svůj první titul Ekoškola, tehdy ještě v rámci České republiky, a 2. místo v soutěži o nejlepší samostatný projekt v rámci ekologické výchovy. Od roku 2005 jsme zapojeni do mezinárodního projektu Eco – School, kde jsme „sklidili“ mnoho ocenění za naše ekologické aktivity, které jsou vystavěné na důsledné práci ekotýmů z řad dětí a zaměstnanců školy. Prestižní mezinárodní titul jsme získali poprvé v roce 2006, následovala pak úspěšná obhajoba v roce 2008 a naposledy v roce 2010. Posledně udělený titul má dobu „trvanlivosti“ do roku 2015.

Našich aktivit na poli environmentální výchovy si cení i Moravskoslezský kraj, když nám v roce 2006 udělil 3. místo v soutěži Ekoškola Moravskoslezského kraje, v následujících letech jsme opakovaně získali Certifikát Ekoškola MSK, v roce 2010 jsme z rukou náměstkyně hejtmana získali nejvyšší ocenění Ekoškola MSK, které v daném roce získává pouze jediná základní škola v kraji.

Přestože nás ocenění hřeje, při našich aktivitách nám jde především o vybudování pozitivního vztahu dětí ke svému prostředí, obci, přírodě. Důsledně se snažíme učit děti třídit odpad, mezi tradice naší školy patří zdobení vánočního stromečku pro zvířátka, starost o ptačí budky, které jsme si sami vytvořili, společné vycházky do okolí školy, péče o školní zahradu, vlastní Naučnou stezku za školou atd. Začlenění environmentální výchovy do průřezových témat a učiva je pro nás samozřejmostí. Společně s dětmi se snažíme v rámci sítě Škol pro udržitelný život o aktivní přístup proměny našeho okolí. Příkladem může být obnova studánky v obci, máme však vypracovaný celý seznam aktivit, kterými bychom se chtěli podílet na přeměně vesnice a jejího okolí.

Za slovem ekologie nehledáme žádnou ideologii, je to pro nás životní styl – zodpovědný přístup k životu.

Naše zapojení v programu Ekoškola

Naše škola je zapojena do mezinárodního programu Ekoškola již od roku 2005, kdy byl tento uznávaný projekt českým školám poprvé nabídnut. Už v roce 2006 jsme získali svůj první mezinárodní titul Ekoškoly, který jsme si přebírali za veliké slávy v Senátu ČR v Praze. Do této ctihodné instituce jsme se opětovně vrátili v roce 2008 a 2010, když jsme titul obhájili.
V současné době máme mezinárodní titul Ekoškola udělený na období 2010 – 2015. Za slávou a fanfárami, které jsme si opakovaně užili, však stojí mnoho soustavné a usilovné práce, promyšlené plánování, ekologizace provozu školy a velké nadšení zaměstnanců a žáků školy. Níže popsané řádky v kostce popisují cestu našeho environmentálního snažení.

NEJMENŠÍ EKOŠKOLA V ČR

O našem snažení natočila Česká televize dokumentární film, který nese název použitý v tomto titulku. Dokument byl uveden a následně reprízován v rámci seriálu Náš venkov, který ČT uvádí na svém druhém programu. Celý dokumentární film si můžete přehrát zde.

7 KROKŮ K EKOŠKOLE

Předně jsme museli naplnit metodiku 7 kroků, která je jednoduchým, ale účinným nástrojem k tomu, aby se z naší školy stala skutečná Ekoškola. Tato metodika je společná pro všechny země a školy, které se programu Ekoškola účastní.

 1. založení pracovního týmu
 2. analýza ekologického stavu školy
 3. plán činností
 4. monitorování a vyhodnocování
 5. environmentální výchova ve výuce
 6. informování a spolupráce
 7. ekokodex

TÉMATA EKOŠKOLY

V rámci programu Ekoškola se věnujeme několika tématům, která rozdělujeme podle stupně důležitosti. Předně jsme museli obsáhnout Základní témata:

 1. voda
 2. energie
 3. odpady
 4. prostředí školy

Při obhajobách titulu nám přibylo téma Doprava v obci. Tématům Ekoškoly se věnujeme ve výuce, v rámci projektových dnů nebo tematických dnů. K seznámení žáků s tématy využíváme pracovní listy Ekoškoly, některé jsme si vytvořili sami.

„Zahrádka u Vašeho domu je stejný projev Vaší životní kultury, jako Váš byt nebo Vaše knihovna. Je na ní na první pohled vidět, jaké jsou naše nároky na krásu, řád nebo soulad.“ – Karel Čapek „Věci“

Zahrada poznání a hry

Myšlenka přetvořit školní zahradu na místo hry, poznání a odpočinku vznikla v polovině roku 2003. Oslovený pražský výtvarník Miroslav Pacner vytvořil na podzim téhož roku návrh školní zahrady a radní města Hradce nad Moravicí schválili projekt k realizaci.

V létě roku 2004 začaly první práce na zahradě. Z nedalekého kamenolomu v Bohučovicích bylo postupně navezeno 60 tun kamene, z kterého se začal tvořit amfiteátr na jižní straně zahrady u potoka Melečku. Výstavbu kamenného díla si řídil sám autor návrhu zahrady Mirek Pacner. Práce pokračovaly na výstavbě 15 metrů dlouhého zahradního jezírka a miniarboreta na vyvýšeninách za jezírkem. Kromě profesionálních firem se do podzimu 2004 podíleli na výstavbě zahrady místní hasiči i rodiče žáků školy. Obrovský kus práce odvedly se všemi zaměstnanci i děti naší školy.

Na jaře roku 2005 pokračovaly práce na realizaci projektu „Zahrada poznání a hry“. V průčelí školy vedle svítících kamenů bylo vysázeno bludiště z buxusů a vzniklo malé odpočívadlo u vstupního chodníku školy. Děti se zapojily do výstavby bylinkové spirály a terénních úprav v okolí hřiště, dotvářely se další prvky v zadní části zahrady – záhonky, odtok z jezírka, dřevěný můstek, chodníky okolo školy, výsadba bahenních rostlin atd.

Na školní zahradě máme nainstalované následující informační tabule s úkoly pro děti. Mimo to z našeho snažení při výstavbě školní zahrady vznikl i malý manuál. Obsahuje postřehy a zkušenosti, které jsme během přestavby školního pozemku nasbírali.

Naučná stezka za školou

V roce 2004 škola získala grant z nadačního fondu Pro vydru na vybudování naučné stezky za školou. V údolí potoka Melečku za vydatné pomoci dr. Milana Kubačky jsme vybrali a vytýčili trasu dlouhou přibližně 5 km. Na začátku naší naučné stezky jsme postavili vstupní informační tabuli, vytiskli jsme plánek stezky a pro 8 zastavení jsme vytvořili pracovní listy, které mohou děti a případní zájemci na stezce plnit. Pracovní listy jsou k dipozici v Základní škole Žimrovice, případně si je můžete vytisknout z nabídky.

1. zastavení: Škola s lípami a skupinou jehličnanů
Škola v Žimrovicích byla slavnostně otevřena 20. srpna 1922. Západně od školní budovy jsou vysázené lípy malolisté. Tento náš národní strom se dožívá 500 a více let. Před školní budovou je skupina jehličnanů, kterou tvoří dvě douglasky tisolisté a dvě borovice vejmutovky.2. zastavení: Květinová louka na Kamenné hůrce
Velmi vzácná je loučka na samém vrcholu skály. Díky pravidelnému kosení rozkvétá začátkem léta mnoha krásnými barvami teplomilných rostlin. Bíle rozkvete žebříček obecný a silenka nadmutá, žlutě zase štírovník růžkatý a jestřábník, karmínově hvozdík kartouzek, fialově chrpa luční a sytě modře hadinec obecný. Za hranou skály nám výhled na Žimrovice zastiňuje dub letní, třešeň ptačí, jeřáb ptačí, buk lesní a habr obecný.3. zastavení: Geologický profil
Na konci geologického období prvohor naše území pokrývalo moře, ve kterém se usazovaly jíly a písky. Během alpínského vrásnění v období třetihor byly tyto vrstvy vyzvednuty a vytvořily například pohoří Jeseníků. Stejná hornina vystupuje i u tohoto půdního odkryvu. Označujeme ji jako hradeckou drobu. Na téměř kolmém profilu je vidět erozní činnost kořenů dřevin.4. zastavení: Jehličnatý les
Jehličnatý les má chudý bylinný porost. Je zde možno pozorovat ostrou hranici mezi ekosystémy listnatého a jehličnatého lesa. Mezi porostem smrku ztepilého a lesní pěšinou je nápadný vřes obecný. Podle způsobu „opracování šišek“ můžeme určit, které zvíře si na semenech šišek pochutnávalo.5. zastavení: Květena na jižním svahu údolí Melečku
Na lesní pěšině jsou velmi nápadné žlutě kvetoucí kručinka barvířská a čilimník chlupatý. Na okraji svahu můžeme pozorovat kvetoucí sadec konopáč a v létě nádherné červenofialové a bílé květy náprstníku červeného. Vedle sebe tu rostou netýkavka nedůtklivá s většími sytě žlutými květy a netýkavka malokvětá s květy drobnějšími. Z keřového patra se v tomto místě nachází krušina olšová, bez hroznatý (červený) a jíva.6. zastavení: Kamenné moře s mechy, lišejníky a kapradinami
U lesní pěšiny na pravém břehu je roztroušeno několik větších balvanů droby, na kterých rostou mechy s lišejníky. Běžné jsou zde i kapradiny – kapraď samec a papratka samičí. U osady Meleček, kde se stezka otáčí o 180 stupňů, se k nim přidává další nápadná kapradina hasivka orličí, která je vyšší a rozvětvuje se.7. zastavení: Mokřad nad roklí a dřeviny na stezce
Od začátku naučné stezky po osadu Meleček procházíme přes dva potůčky, které jsou patrné jen při jarním tání a při dlouhodobých deštích. V suchém létě na jejich koryto upozorní malé rokle a kaluže na lesní pěšině, ve kterých se vyvíjejí pulci kuněk žlutobřichých. V údolí potoka Meleček žije skokan hnědý a ropucha obecná, užovka obojková a z ještěrů slepýš křehký a ještěrka živorodá. Stezka je zajímavá i z dendrologického hlediska. V její první části se na jižním svahu vyskytuje dub letní, jasan ztepilý, bříza bělokorá, habr obecný, jilm horský, buk lesní, javor klen a javor mléč. V druhé části stezky u potoka se k nim přidávají olše lepkavá a vrby.8. zastavení: Život pod hladinou Melečku
Potok Meleček pramení u obce Moravice západně od Melče. Protéká úzkým údolím v oblasti, která patří do Nízkého Jeseníku. Potok se vlévá v Žimrovicích do řeky Moravice. V potoce žije střevle potoční, pstruh potoční a jelec proudník. V horním toku Melečku můžeme pozorovat na spodní straně kamenů blešivce, larvy chrostíků a jepic.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA