Zápis do 1. ročníku ZŠ

15. 3. 2021

Podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitel Základní školy a Mateřské školy Žimrovice zápis dětí do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022.

Zápis proběhne v období 1. 4. – 30. 4. 2021 distanční formou, bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zapisovány budou děti, které do 31. 8. 2021 dovrší šestý rok věku, tj. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, a děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

Formuláře a další dokumenty k zápisu jsou ke stažení na této stránce nebo po předchozí domluvě k vyzvednutí v základní škole.

Podání žádosti o přijetí

Žádost o přijetí je možné doručit těmito způsoby:

 • osobním podáním ve škole
 • do datové schránky školy
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou

Přílohy k žádosti o přijetí

 • zápisní list
 • kopie rodného listu dítěte

Kritéria pro přijetí

 • Do školy jsou přednostně přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy a Mateřské školy Žimrovice.
 • Děti z jiných školských obvodů budou přijaty, pokud to umožní kapacita školy.
 • Do 1. ročníku ZŠ je možné pro školní rok 2021/2022 přijmout max. 14 uchazečů.

Vydání rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude oznámeno vyvěšením seznamu uchazečů s výsledkem zápisu na úřední desce školy a na webových stránkách školy. Uchazeči budou v seznamu uvedeni pod přiděleným registračním číslem.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost zákonných zástupců doložena potřebnými přílohami.

Přílohy k žádosti o odklad

 • doporučení školského poradenského zařízení
 • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • kopie rodného listu dítěte

Dokumenty ke stažení

Formuláře

Další informace

Jak správně psát

Distanční vzdělávání v MŠ

15. 3. 2021

Milí rodiče,

distanční výuku pro předškolní vzdělávání jsme připravili v rámci epidemiologických opatření, kdy je naše mateřská škola uzavřena. Chceme Vám pomoci děti zabavit, ale hlavně připravovat Vaše předškoláky na co nejplynulejší nástup do školy. 

Pravidelně, cca 1x týdně, Vám budeme zasílat plán aktivit, na které jsou děti zvyklé, vždy zaměřené na aktuální téma. Pod Vaším vedením budou děti plnit úkoly pro rozvoj myšlení, pohotovosti i výdrže v práci, procvičí si jemnou i hrubou motoriku, dozví se nové poznatky o světě kolem nás a jeho proměnách, procvičí si jazykové a předmatematické dovednosti, zrakové vnímání atd., budou výtvarně tvořit, mohou si zazpívat, naučit se novou básničku.. U grafomotorických cvičení, kreslení apod. prosím dbejte na správné držení tužky/pastelky. 

Blíží se nám jaro, a proto by měly děti trávit co nejvíce času venku, na sluníčku, a to hrami, pomocí na zahradě, vycházkami do přírody. U těchto zdánlivě běžných činností se toho dětí dozví a naučí nejvíce. 

Splněné úkoly dětem, prosíme, zakládejte do složky a práci za celý týden vždy přineste do školky, a to ve dnech  PO-ČT, v době mezi 8-12 hod. Kdo tuto možnost nemá, může vypracované úkoly dětí naskenovat a poslat na e-mail MŠ (lze i na osobní e-mail p. učitelek). U předškolních dětí MUSÍ BÝT VZDĚLÁVÁNÍ PRŮKAZNÉ, proto je třeba vypracované úkoly odevzdat v MŠ, kde práce dětí založíme do jejich portfolií. 

Kromě vzdělávací nabídky MŠ je vhodné:

 • s dětmi často mluvit, povídat si o denních aktivitách
 • zahrnout děti do pomoci s domácími pracemi i pracemi kolem domu a zahrady, dávat jim jednoduché úkoly, jako např. krájení ovoce a zeleniny, třídění prádla před praním, kompletování ponožek, v tomto období setí semínek sázení, přípravu zahrádky – uhrabávání,  práci s dětským nářadím aj. každý dle svých možností
 • svěřit dětem péči o domácí i užitková zvířátka – krmení, čištění, venčení…
 • ukazovat a vysvětlovat dětem, jak se co dělá, komentujte, ptejte se jich
 • chodit často ven, dovolit jim běhat, skákat, házet, ušpinit se, hrát si s přírodninami
 • před spaním dětem, prosím, čtěte, a pokud můžete, tak nejen před spaním, rozvíjíte tím jejich představivost, slovní zásobu, kritické myšlení.

Požadavky na distanční výuku MŠ

Plně respektujeme možnosti rodin, a to jak časové, tak technické, proto pro prvotní nastavení distanční výchovně vzdělávací činnosti vycházíme z komunikace e-mailem. Těžiště vzdělávání spočívá především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby a muzicírování, atd.

Budete-li mít zájem o setkávání se on-line, prosíme, sdělte nám tuto informaci. Následně Vám pošleme pokyny k realizace on-line výuky, kdy a jakým způsobem bude probíhat. Jednalo by se vždy o cca půl hodiny DOPOLEDNE, cca 1x týdně ve stanovený den.

Práce dětí – výrobky, nahrávky nebo fota z domácího prostředí při různých aktivitách, o které se budete chtít podělit, můžete zasílat e-mailem. Vytiskneme je a opět založíme do portfolia dítěte.

Ti z Vás, kteří nemají možnost si pracovní listy atd. vytisknout, si je mohou vyzvednout ve školce, a to ve dnech PO-ČT, v době mezi 8-12 hod. Vytiskneme Vám je.

Doporučujeme Vám také vzdělávací videa pro předškolní aktivity s dětmi, vzdělávací webové portály se zábavnými tipy na činnosti s předškoláky atd. Několik zajímavých odkazů Vám nabízíme na konci textu.

Milí rodiče, děkujeme Vám za spolupráci a čas, který věnujete Vašim dětem. Přejeme Vám pevné zdraví a také pevné nervy, optimismus a dobrou náladu. Věříme, že vše společně zvládneme a brzy se všichni potkáme v naší školce.

Nebudete-li si s něčím vědět rady, či budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás s důvěrou obrátit. Jsme tady pro Vás.

A nezapomeňte, že děti se nejvíce učí nápodobou, chtějí být jako máma nebo táta.

Těšíme se na Vás a děti srdečně zdravíme!

Odkazy

Ke stažení

Maškarní karneval MŠ

11. 3. 2021

V únoru nás čekala velmi příjemná akce, na kterou jsme se všichni velmi těšili. Maškarní karneval! Děti přišly v krásných maskách a kostýmech, radost pohledět. Každé dítě svou masku předvedlo a slovy představilo všem ostatním v „přehlídce masek“, na děti čekala spousta her, soutěží a zábavy, společný tanec masek, nechyběla spousta sladkých odměn, smích a dobrá nálada. Krásnou tečkou veselého dopoledne bylo, když si děti odnesly dárek ze společné tomboly.

Děkujeme všem rodičům za přípravu pěkných kostýmů a masek pro děti a za dárky do tomboly.

A zveme Vás do galerie fotografií z této krásné akce. Račte vstoupit!

Kolektiv MŠ

maškarní karneval mš 2021

Únor v MŠ

11. 3. 2021

Milí rodiče a přátelé školky.

Měsíc únor nám přinesl mnoho pěkných dní a zážitků. Děti si užily ještě krásné sněhové nadílky, ale také prvních dní, které nám přinesly známky blížícího se jara. Naši školičku jsme si krásně barevně vyzdobili na maškarní karneval, který nás čekal. Děti si ho velmi užily a fotografie z něj naleznete v samostatné galerii. Další pěknou akcí byl zajímavý projektový den na téma „Ze zvířecí říše“, kdy nás navštívil pan ornitolog a představil nám spoustu zástupců z ptačí říše. Děti se mnoho nového dozvěděly a dokonce si mohly jednotlivé ptáky dopodrobna prohlédnout díky vycpaným exponátům, které pan ornitolog přinesl. Ptáčci byli opravdu jako živí a dětem se moc líbili.

A konečně jsme se dočkali i návštěvy divadélka. Byla to opravdová radost, v této složité době. Divadélko „Beruška“ nás potěšilo „Zimní pohádkou“, ze kterého si děti mj. odnesly i to, jak důležité a správné je používat „kouzelná slovíčka“ – umět poděkovat, poprosit, omluvit se, pozdravit. Děti pohádku odměnily bouřlivým potleskem a nadšením.

V měsíci únoru nás čekala velmi pěkná témata – „Z pohádky do pohádky“, „Maškary chodily, medvěda vodily“, „Má vlast“. Téma pohádek děti velmi baví, zvláště pak dramatizace jednotlivých pohádek. Děti se hravou formou seznamují se známými klasickými českými pohádkami. Hrajeme si na divadélko. Děti si oblékají kostýmy a střídají se v rolích herců a diváků. Znalost obsahu pohádek si tím pěkně upevní. Jde o jednu z nejoblíbenějších aktivit dětí.

Další téma děti seznámilo se svátkem Masopustu a zvyklostmi s tímto svátkem spojenými. Jeho nedílnou součástí je také maškarní ples, který jsme si velmi užili. Děti tvořily krásnou výzdobu na maškarní ples, vyráběly masky z papíru. Starší děti upekly úžasné masopustní koblížky, na kterých jsme si všichni společně pochutnali. Malé děti zase plnily „jelítka“ a o Jelítku tančily a zpívaly žertovnou písničku.

No a téma o naší vlasti bylo pro děti zajímavé. Dozvěděly se spoustu nového, seznámily se s novými pojmy, které se k naší zemi váží – prezident, státní vlajka, státní znak, česká státní hymna,… Starší děti se „vydaly na cestu“ ze svých domovů až do vesmíru…

Byl to opravdu naplno a pěkně prožitý měsíc. A to jsme rádi. Protože od 1. března, jak už všichni víte, nás čekalo uzavření MŠ.

Všem Vám přejeme pevné zdraví a také pevné nervy. Hodně optimismu a sil. A těšíme se na brzké shledání v naší školičce.

Kolektiv MŠ

únor v mš

Maškarní karneval ZŠ

11. 3. 2021

V letošním školním roce je akcí pro děti opravdu pomálu, ale tradiční maškarní karneval jsme si v naší škole nemohli nechat ujít.

Konec masopustu jsme v úterý 16. února zakončili maškarním rejem alespoň v prvním a druhém ročníku. Všechny děti se na karneval pečlivě připravily. Již před osmou hodinou zasedly do lavic nejen princezny, čarodějnice, bojovnice, ale i indiáni, keltové, čarodějové a spousta dalších pohádkových a filmových postav. Masky byly nejen kupované, ale i vyráběné doma s pomocí šikovných maminek a babiček. Rodiče se také postarali o bohaté občerstvení pro děti.

Čtení, psaní a počítání v maskách se dětem dařilo snad ještě lépe než obyčejně, nechyběl tanec a spousta her a soutěží, ať už tanečních nebo cvičení zaměřená na spolupráci, postřeh a obratnost. Na závěr proběhlo losování tomboly, ze které si každý odnesl drobnou hračku pro radost.

Maškarní karneval byl skvělý, v příštím školním roce se snad už sejdeme i se staršími spolužáky.

maškarní karneval zš