Zápis do 1. ročníku

31. 3. 2020

Zápis do Základní školy Žimrovice proběhne bezkontaktně

Vážení rodiče,
z nařízení Ministerstva školství ČR proběhne zápis do 1. třídy bez účasti Vašeho dítěte ve škole a bezkontaktně. V naší škole se zápis uskuteční ve dnech 1. a 2. dubna 2020. Rodiče mohou žádosti o přijetí podávat až do 30. dubna. Čtěte prosím pozorně uvedené pokyny, níže naleznete i formuláře potřebné k zápisu.

Způsoby doručení:

 1. zasláním scanu přihlášky (pokud možno s el. podpisem, není-li možné, dohodneme telefonicky doplnění podpisu) na e-mail: reditel@zszimrovice.cz
 2. vložením originálu přihlášky do schránky vlevo u vchodu školy
 3. datovou schránkou: aggmmpv
 4. poštou na adresu:
  Základní škola a Mateřská škola Žimrovice
  Meleček 91
  747 42 Žimrovice

Při zasílání přihlášky či při jejím osobním odevzdání prosíme o pečlivé vyplnění a kontrolu všech údajů.
Je též potřebné vyplnit údaje o obou rodičích. Oba rodiče mají rodičovská práva a rozhodují o vzdělávání svého dítěte. Není-li jeden z rodičů zapsán v rodném listě, prosíme, aby tuto skutečnost rodič potvrdil čestným prohlášením na přihlášku:

Já, níže podepsaný (jméno a příjmení, datum narození), čestně prohlašuji, že dítě má v rodném listě zapsaného pouze jednoho rodiče. Připojte datum a podpis.

Prosíme o uvedení e-mailového kontaktu, pokud nebudete posílat datovou schránkou.

Postup po odevzdání přihlášek:

 • Ve středu a ve čtvrtek 1. a 2. dubna 2020 bychom měli shromáždit Vaše přihlášky. Nestihne-li rodič tento termín, může dodat přihlášku až do 30. dubna 2020.
 • V následujícím týdnu obdržíte od školy potvrzení o převzetí přihlášky a registrační číslo dítěte (datovou schránkou nebo e-mailem).
 • Přijaté děti budou zveřejněny první květnový týden pod registračním číslem na webu školy a na úřední desce.

Odklad povinné školní docházky:

 • Rodiče mohou rovnou podat žádost o odklad s dvěma souhlasnými doporučujícími stanovisky (zpravidla od pedagogicko psychologické poradny nebo SPC a praktického lékaře).
 • Pokud ji nemají ještě vyřízenou, je potřebné v termínu podat žádost o přijetí a vyznačit, že dítěti budou pravděpodobně žádat o odklad. Po doplnění stanovisek odborníků zašlou rodiče stejným způsobem i žádost o odklad povinné školní docházky do školy.

Rozhodnutí o přijetí dítěte není potřebné přebírat, stačí informace na webu školy. Rozhodnutí o odkladu, které budou rodiče potřebovat pro mateřskou školu, budeme vydávat průběžně. Individuálně si s rodiči dohodneme termín a způsob převzetí.

Informace obdržíte na telefonním čísle ředitele školy 739 302 036

Děkujeme všem rodičům za spolupráci. Těšíme se na Vás.
David Šrom, ředitel školy

Dokumenty ke stažení:

Kritéria pro přijímání žáků do 1. třídy ve školním roce 2020/2021
Žáci budou do Základní školy a Mateřské školy Žimrovice přijímáni podle těchto kritérií:

 1. žáci s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy (20 bodů)
 2. žáci, kteří mají ve škole sourozence a mají trvalý pobyt ve spádových obcích (15 bodů)
 3. žáci, kteří mají ve škole sourozence a mají trvalý pobyt mimo spádové oblasti (10 bodů)
 4. žáci, kteří mají trvalý pobyt mimo spádová oblasti školy (5 bodů)

Spádové obce: Žimrovice, Domoradovice, Filipovice

Důležité informace

9. 3. 2020

Vážení rodiče,

společně jsme postaveni před situaci, na kterou se budeme snažit Vám být co nejvíce nápomocni. Neváhejte mě v případě potřeby kontaktovat telefonicky (tel. číslo 739 302 036) nebo mailem ( reditel@zszimrovice.cz).

S pozdravem

David Šrom, ředitel

Jak se dostanete k tiskopisu pro zaměstnavatele o uzavření školy?

Rodiče, kteří budou potřebovat tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského /dětského zařízení (školy)“ si jej mohou vyzvednout a nechat potvrdit v kanceláři ředitele školy ve dnech 11. a 12.3. od 8.00-14.00 hod., následně pak v příštím týdnu.

Potvrzený formulář mohu také zaslat s elektronickým podpisem přes Datové schránky Vašemu zaměstnavateli.

Jak dlouho budou opatření trvat?

O obnovení výuky rozhodne teprve Bezpečnostní rada státu. V současné době nemáme žádné další informace. Taktéž nevíme, jestli podobná opatření se budou vztahovat i na provoz mateřských škol.

Jak budeme zadávat úkoly pro domácí přípravu?

K předávání úkolů pro domácí přípravu budeme využívat tyto webové stránky, úkoly budeme zasílat i přes portál Škola na dlani, případně mailem. Jestliže se k Vám úkoly nebudou dostávat, kontaktujte mě telefonicky. Úkoly budeme dětem zadávat přibližně ve dvoudenních intervalech (pondělí – středa – pátek).

Zvažujeme možnost, že bychom vždy v pátek zadané úkoly kontrolovaly. Pracovní sešity a vyplněné úkoly by se odevzdaly ve škole během dne, přes víkend bychom je opravili a v pondělí je opět vrátili. Tuto možnost ještě budeme konzultovat s Krajskou hygienickou stanici MSK, abychom neporušili žádná nařízení.

Jak je to s obědy v rámci školního stravování?

S uzavřením základní školy došlo také k plošnému ukončení školního stravování pro žáky základní školy.

Mimořádné opatření MZ

5. 3. 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

Osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění: Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19.

Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.
Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.