Základní škola a Mateřská škola Žimrovice

Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4

Zápis do mateřské školy

altZÁPIS DĚTÍ  K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
proběhne v Mateřské škole Žimrovice, Mlýnská 36, 747 42 Žimrovice dne 23. dubna (čtvrtek) 2015 v době od 13.00 do 17.00 hodin.

O přijetí dítěte do předškolního zařízení rozhoduje ředitel mateřské školy za podmínek stanovených § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a při přijímání postupuje podle správního řádu (§ 165 odst. 2 písm. b) školského zákona).
Ředitel ZŠ a MŠ Žimrovice stanoví následující bodová kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
1. Trvalý pobyt dítěte v Žimrovicích nebo Domoradovicích - 5 bodů
2. Trvalý pobyt dítěte v Hradci nad Moravicí a integrovaných obcí města - 4 body
3. Děti narozené od 1.9. 2010 do 30.8.2011 - 4 body
4. Děti narozené od 1.9. 2011 do 30.8. 2012 - 3 body
5. Děti narozené 1.9. 2012 a později  -0 bodů
6. Starší sourozenec již navštěvuje MŠ Žimrovice - 1 bod
7. Doba podání přihlášky - 1 rok  -1 bod
8. Doba podání přihlášky - 2 roky - 2 body

V případě rovnosti výsledkového součtu bodů za jednotlivá kritéria bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodující datum narození dítěte - starší má přednost před mladším. Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně přijato dítě v posledním roce před nástupem povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky/ § 34 odst. 4 školského zákona/. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet tyto podmínky:

• Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad /potvrzení na žádosti o přijetí/, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

• Zákonní zástupci přinesou rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí, potvrzenou lékařem. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení. příp. také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost (§ 34 odst. 6 školského zákona).

Žádosti k vyplnění a potvrzení od lékaře si můžete vyzvednout od 9.4.2015 v Mateřské škole Žimrovice.

Škola na dlaniPřírodní zahradaŠkola pro udržitelný život - logoOvoce do škol - logoMŠ Hradec nad Moravicí